UKZN Nsfas

UKZN Nsfas, National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) applications for 2018 opens on the 1st August 2017. Students who wish to apply for financial aid for 2018 need to make an online application for funding by logging onto the NSFAS website – www.nsfas.org.za 

In view of the above, Student Funding has not printed any financial aid applications for 2018.

Students who have received NSFAS loans in 2017 will be automatically migrated to the NSFAS 2018 application process and DO NOT need to submit financial aid applications again for 2018.The following categories of students ARE required to complete the NSFAS application process if they wish to be considered for NSFAS loans in 2018:

  • All first time applicants for NSFAS funding
  • All students who received bursaries in 2017
  • All students who were not NSFAS loan recipients in 2017
  • Students who received “Allowances Only” assistance in 2017.

Before commencing your NSFAS on line funding application on the NSFAS website – www.nsfas.org.za – you must scan a copy of your ID document as you will need to upload it as an attachment.  NSFAS will advise students of any additional supporting documents that need to be attached with the application.

The NSFAS call centre team is available to assist you with any queries and you may call them on 086 006 7327 or email info@nsfas.org.za

 

NSFAS Financial Aid Applications open 01 August 2017 and close 30 November 2017.  Students are advised to apply early and not wait until November as no late applications will be accepted by NSFAS.

 

HOW TO APPLY?

The guidelines relating to entrants and returning students who wish to apply for financial aid are explained above.  Applications for financial aid must be done on the NSFAS website – www.nsfas.org.za and NSFAS will respond to applicants in January before registration.

Depending on your family income, and on your academic progress, UKZN may award you a bursary or a scholarship. There is never sufficient funding for all applicants and all applicants are financially screened and listed in academic priority.

Follow the instructions exactly with regard to information required, documents requested, and deadline dates.
Note that we try to give opportunities to as many people as possible so we do NOT offer funding if you already have a degree at the level at which you intend to study or if you already have a post-graduate vocational qualification, or if you are registering part-time or for a “self-funding course”.

To apply for NSFAS funding, Click here: http://www.nsfas.org.za/content/loans.html


WHAT YOU MAY BE AWARDED
IF YOU ARE FROM A REALLY NEEDY FAMILY WITHOUT OTHER FORMS OF FINANCIAL AID AND YOU HAVE REALLY GOOD RESULTS YOU ARE LIKELY TO BE AWARDED FINANCIAL AID.If your results are mediocre or poor you are UNLIKELY to receive financial aid from the university.
YOU DO NOT NEED TO APPLY FOR A UNIVERSITY SCHOLARSHIP. Whether you are an entrant or an undergraduate, the Scholarships Committee will compare all students with excellent results, and will tell you whether you have been awarded one of the many scholarships. If you are an entrant you may also be awarded a merit award based on achieving excellent results in the Senior Certificate Examination. See under Scholarships for details.
WHEN ARE AWARDS MADE?

 After Registration and from March onwards. 

Uhlelo lweMali Ebanjwa Ebhange (Debit Order): INyuvesi (Isigaba Sezimali Zabafundi) ingahlela ukuthi imali ibanjwe ebhange ukukwelekelela ukuthi imali isiyonke ikhokheke ngemuva kokuthi kukhokhwe isibambiso esincane.
Ukukhokha Okuphezulu Komndeni kulabo abamukela Usizo Lwezimali nakho kungalusebenzisa lolu hlelo. Ungathintana namaHhovisi Ezimali Zabafundi kule nombolo (031) 260 1496 eThekwini, (033) 260 5953 eMgungundlovu, (031) 260 7685 eWestville, (031) 260 3433 e-Edgewood.
Uxhumana kanjani nabaxhasi bangaphandle: IRejista Yemifundaze Yangonyaka Wokufunda Wezi-2013 iyatholokala kuleli kheli P.O BOX 178, Florida Hills, 1716; noma esikoleni sakho noma emtatsheni wezincwadi kamasipala.
Umkhombandlela weMfundo Yamazinga Aphakeme eNingizimu Afrika, oshicilelwe abakwa Southern Directories (Pty) Ltd, uyatholakala ezitolo zezincwadi zasemaNyuvesi noma kwa HSRC Publications, P.O BOX 5556, Pretoria 0001.
Idathabhesi yaseNyuvesi ongakwazi ukufinyelela kuyo ngokuxhumana namaHhovisi Ezikhungo Zokusiza Abafundi Ngezimali noma usebenzise i-inthanethi kuleli kheli leNyuvesi: www.ukzn.ac.za ngaphansi kwesihlokwana esithi “Students” kanye nesithi “Finance your studies”.
Imifundaze ekhishwa yizinkampani ijwayele ukukhangiswa emaphephandabeni esigabeni sezemisebenzi.
Zama nokubhalela ngqo kuleyo nkampani noma Inhlangano eqondene nomsebenzi ofuna ukuwufundela: amakheli avamise ukutholakala Ezincwadini Zocingo Ezinombala Ophuzi.
Izindlela zokunciphisa izindleko:Hlala ekhaya noma ezihlotsheni. IHhhovisi Losizo Lwezimali lihlinzeka Ngesibonelelo Sokuhlala Ekhaya ukulekelela ezindlekweni zokugibela kulabo bafundi abaphumelele ukuthola usizo lwezimali.
BHEKA IBHUKWANA LEZIMALI ZABAFUNDI MAYELANA NEMALI YOKUFUNDA KANYE NEYOKUHLALA.