NWU Dates 2019NWU Dates 2019

NWU Dates 2019,
VOORLOPIGE LESINGS EN PRAKTIESE WERK PROVISIONAL LECTURES AND PRACTICAL WORK
Eerste semester | First semester                                                                                   2019-02-04 – 2019-05-27
Eerste kwartaal | First quarter                                                                                       2019-02-04 – 2019-03-20
Tweede kwartaal | Second quarter                                                                                2019-04-01 – 2019-05-27
Tweede semester | Second semester                                                                              2019-07-12 – 2019-10-29
Derde kwartaal | Third quarter                                                                                        2019-07-12 – 2019-09-20
Vierde kwartaal | Fourth quarter                                                                                     2019-09-30 – 2019-10-25
VOORLOPIGE RESES
PROVISIONAL RECESS
Herfsreses | Autumn recess                                                                                           2019-03-21 – 2019-03-31
(klasse begin/ classes commence: 01/4)
Winterreses | Winter recess                                                                                           2019-06-22 – 2019-07-14
(klasse begin / classes commence: 15/7)
Lentereses | Spring recess                                                                                              2019-09-23 – 2019-09-29
(klasse begin / classes commence: 30/9)
Somerreses | Summer recess                                                                                         2019-12-07 –
(klasse begin / classes commence in 2020)
VOORLOPIGE EKSAMENS
PROVISIONAL EXAMINATIONS
Kontakstudente | Contact students
Junie-eksamen | June examination                                                                             2019-05-28 – 2019-06-21
Tweede eksamengeleentheid | Second examination                                                2019-06-24 – 2019-07-05
November-eksamen | November examination                                                          2019-10-30 – 2019-11-22
Tweede eksamengeleentheid | Second examination                                                2019-11-25 – 2019-12-06
Afstandstudente | Distance students
Junie-eksamen | June examination                                                                           2019-05-28 – 2019-06-27
November-eksamen | November examination                                                        2019-10-30 – 2019-11-28